SƏHMDARLARIN HƏDƏFLƏRİ

Səhmdarların biznes məqsədi və niyyəti - bazarda seçilmiş sahələr üzrə lider olmaq, kapitalın effektivliyi məsələsini öndə saxlamaq və yeni bazarlara açılmaqdır.

İqtisadiyyatın təkamül istiqamətlərinin, imkan və risklərin əsas sahələrdə makro görüntüsü və qiymətləndirilməsi.

Strateji aktivlərin performansına detallı baxış.

Mövcüd imkanların və boşluqların vis- à-vis best- təcrübəsinin qiymətləndirilməsi.